RECRUITMENT
PRIVACY
POLICY

นโยบายความเป็นส่วนตัว
สำหรับผู้สมัครงาน

บริษัท อะแด็ปเตอร์ ดิจิตอล จำกัด และ บริษัทฯ ในเครือ (ต่อไปเรียกว่า“บริษัท”) เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้สมัครและเพือให้เกิดความมั่นใจว่าผู้สมัครได้รับความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จึงได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้น เพื่อขอการยินยอมถึงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผย รวมตลอดถึงการลบ และทำลาย ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครทั้งช่องทางออนไลน์ และช่องทางอื่นๆ ตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด ดังนี้


 1. ผู้สมัครรรับทราบตกลงและยินยอมให้ผู้ควบคุมข้อมูลและผู้ประมวลผลข้อมูลเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลซึ่งผู้สมัครส่งให้บนเว็บไซต์ประกาศรับสมัครงาน หรือ ข้อมูลที่แจ้งไว้แก่ผู้เชี่ยวชาญด้านการสรรหาของบริษัทจะถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้เท่านั้น
  1. วัตถุประสงค์ด้านการให้บริการตามข้อกำหนดและเงื่อนไข
   • เพื่อใช้ในการสรรหา การสัมภาษณ์ และประเมินคุณสมบัติ รวมถึงการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานที่ทางผู้สมัครสนใจ
   • เพื่อใช้ในการติดต่อกับผู้สมัครในการให้ข้อมูลของงาน การโฆษณา และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นงานที่ผู้สมัครมีความต้องการและสนใจ
   • เพื่อใช้ในการติดต่อกับผู้สมัครในการให้ข้อมูลของงาน การโฆษณา และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีความเหมาะสมกับผู้สมัคร
   • เพื่อใช้ในการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับผู้สมัคร เกี่ยวกับใบสมัครงาน หรือ ประวัติการทำงาน ที่ส่งให้กับ บริษัท เพื่อที่ทางบริษัทจะส่งข้อมูลเกี่ยวกับงานที่ทางผู้สมัครสนใจ รวมถึงการให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานนั้นๆให้ผู้สมัครรับทราบอย่างถูกต้อง
   • เพื่อการตรวจสอบประวัติ และข้อมูลจากแหล่งอ้างอิงที่ทางผู้สมัครได้มีการให้ข้อมูลไว้
   • เพื่อเปิดเผยให้บริษัทคู่ค้าของบริษัท ใช้พิจารณาประวัติการทำงานของผู้สมัคร คัดเลือก และ จ้างงานต่อไป
   • เพื่อให้ผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่น การเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษ ที่บริษัท และ/หรือ บริษัทในเครือเป็นผู้จัดขึ้น
   • เพื่อการส่งจดหมายข่าวสารต่างๆ อันได้แก่ ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครไปยังข้อมูลการติดต่อที่ท่านได้ให้ไว้
   • เพื่อใช้ในการแจ้งเตือนข้อมูลข่าวสารในระหว่างที่ท่านใช้งานเว็บไซต์ (Push Notification)
   • เพื่อพัฒนาการให้บริการของบริษัท และ เว็ปไซต์ในการสมัครงานของบริษัท อาทิเช่น การจัดการในส่วนของผู้ใช้งาน ความปลอดภัย การตรวจสอบฐานข้อมูล ตลอดจนการป้องกันการจารกรรมข้อมูล และการประเมินความเสี่ยง
   • เพื่อการยืนยันตัวตนของผู้ใช้งาน

 2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมในการให้บริการแก่ท่าน บริษัท จะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้
   • บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้ระบุตัวตนของท่าน ดังนี้
   • ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งรวมถึงชื่อ นามสกุล อายุ เพศ วันเดือนปีเกิด สัญชาติ เลขประจำตัวประชาชน เลขหนังสือเดินทาง สถานะภาพการสมรส ที่อยู่ ประเทศที่อาศัยอยู่ในปัจจุบัน อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ประสบการณ์การทำงาน เงินเดือนและค่าตอบแทนอื่นๆ ที่ท่านได้รับ ระดับการศึกษา ประวัติการศึกษา ประวัติการฝึกอบรม ความสามารถ ผลการทดสอบ รูปถ่ายและ/หรือภาพเคลื่อนไหว รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลอื่นใดที่ท่านอาจได้ให้ไว้ในเรซูเม่ และแจ้งไว้กับบริษัท
   • ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของผู้สมัคร เช่น นิสัย พฤติกรรม ทัศนคติ ความถนัด ทักษะ ภาวะความเป็นผู้นำ ความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น ความผูกพันต่อองค์กร ซึ่งอาจได้มาจากการทำแบบทดสอบ การสัมภาษณ์ และ ข้อมูลประกอบอื่นๆ ที่ได้มาจากการสังเกตและการวิเคราะห์ของบริษัท
   • ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกในเรซูเม่ หรือที่ท่านได้แจ้งไว้กับบริษัท เช่น บุคคลอ้างอิง ทั้งนี้ ผู้ใช้งานที่ ลงทะเบียนมีหน้าที่รับรองและรับประกันว่าบุคคลภายนอกดังกล่าวได้ให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลแก่บริษัท และ/หรือ ได้รับแจ้งให้ทราบถึงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้แล้ว
   • ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติอาชญากรรม ซึ่งได้รับความยินยอมจากท่านในการ ตรวจสอบจากหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย โดยบริษัทจะจัดให้มีมาตรการคุ้มครองข้อมูลดังกล่าวตามที่ กฎหมายกำหนด
   • ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวอื่นๆ ที่บริษัทมิได้ร้องขอจากท่านนั้น บริษัท มิได้มีเจตนาที่จะประมวลผล หรือเก็บ รักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของท่านแต่อย่างใด หากท่านไม่ประสงค์จะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่บุคคลอื่นใด ตามวัตถุประสงค์ที่ทางบริษัทได้แจ้งข้างต้น โปรดตรวจสอบข้อมูลที่ท่านได้แจ้งหรือจะอัปโหลดเข้าสู่ระบบเว็บไซต์ของบริษัทให้ถี่ถ้วน

 3. การขอความยินยอมและผลกระทบที่เป็นไปได้จากการถอนความยินยอม
   • ในกรณีที่บริษัทเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยอาศัยความยินยอมของผู้สมัคร ผู้สมัครมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมของผู้สมัครที่ให้ไว้กับบริษัทได้ตลอดเวลา ซึ่งการถอนความยินยอมนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้สมัครได้ให้ความยินยอมไปแล้ว
   • หากผู้สมัครถอนความยินยอมที่ได้ให้ไว้กับบริษัทหรือปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลบางอย่าง อาจส่งผลให้บริษัทไม่สามารถ ดำเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์บางส่วนหรือทั้งหมดตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้

 4. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
   • บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลของท่านตราบเท่าที่ท่านยังเป็นสมาชิกบนเว็บไซต์ โดยจะทำลายข้อมูลของท่านภายใน 1 ปี หลังจากท่านสมัคร
   • บริษัทจัดให้มีระบบการตรวจสอบเพื่อดำเนินการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการเก็บรักษาหรือที่ไม่เกี่ยวข้องหรือเกินความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้น

 5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้บุคคลอื่น
  1. บริษัทเปิดเผยและแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครกับ บุคคลและนิติบุคคลอื่นที่ไม่ได้เป็นบริษัทในกลุ่มของ บริษัท (“บุคคลอื่น”) เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์การเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ในนโยบาย ความเป็นส่วนตัวนี้ เช่น ผู้ให้บริการเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคลากร การจ้างงาน การรักษาความ ปลอดภัย การตรวจสอบประวัติ การทดสอบคุณสมบัติและความสามารถ ระบบสารสนเทศ สถาบันการเงิน คู่ค้า ผู้พัฒนาระบบสารสนเทศ หน่วยงานของรัฐ และบุคคลอื่นที่จำเป็นเพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจและให้บริการแก่ ผู้สมัครรวมถึงดำเนินการใดๆ ตามวัตถุประสงค์การเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ในนโยบาย ความเป็นส่วนตัวนี้
  2. บริษัทจะกำหนดให้ผู้ที่ได้รับข้อมูลมีมาตรการปกป้องข้อมูลของผู้สมัครอย่างเหมาะสมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเท่าที่จำเป็นเท่านั้น และดำเนินการเพื่อป้องกันไม่ให้ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจโดยมิชอบ

 6. มาตรการความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล
  1. ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครเป็นสิ่งสำคัญสำหรับบริษัทและบริษัทได้นำมาตรฐานความปลอดภัยทางเทคนิคและการบริหารที่เหมาะสมมาใช้เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลจากการสูญหาย การเข้าถึงการใช้หรือการเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต การใช้งานในทางที่ผิด การดัดแปลงเปลี่ยนแปลง และการทำลายโดยใช้เทคโนโลยีและขั้นตอน การรักษาความปลอดภัย เช่น การเข้ารหัสและการจำกัดการเข้าถึง เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่เข้าถึง ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครและบุคคลเหล่านี้ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับความสำคัญของการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล
  2. บริษัทจัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ที่ไม่มีสิทธิหรือหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลนั้น และจะจัดให้มีการทบทวนมาตรการ ดังกล่าวเมื่อมีความจำเป็นหรือเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม

 7. สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครสามารถศึกษาได้ที

 8. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
   • ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล: บริษัท อะแด็ปเตอร์ ดิจิตอล จำกัด สถานที่ติดต่อ: 1177 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 6,7 ห้อง 601,701-8 ถนน พหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10440
   • เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล: E-mail: hr@adapterdigital.com
   • กรณีที่ท่านมีข้อสอบถามเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อเบอร์ 02-029-7830-4 หรือ www.adapterdigital.com กรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ บริษัทจะส่งนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับใหม่ให้ท่าน โดยนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับใหม่จะมีผลบังคับใช้ทันทีในวันที่ประกาศ